مرتب‌سازی براساس:
22 کالا
اپمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای ۹۲ متری ۱/۴_۱ اینچ ۳ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO7/8-22 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه نوریل

19,600,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای ۷۰ متری ۱/۴_۱ اینچ ۱/۵ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO7/6-11 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه نوریل

15,000,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای ۱۰۵ متری ۱/۴_۱ اینچ ۴ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO7/9-30 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه نوریل

21,000,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای ۸۰ متری ۱/۴_۱ اینچ ۲ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO7/7-15 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه نوریل

17,100,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای استیل ۱۴۲ متری ۲ اینچ ۱۵ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO-ST16/10-11 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه استنلس استیل

61,780,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای استیل ۵۸ متری ۲ اینچ ۷/۵ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO-ST20/4-55 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه استنلس استیل

23,600,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای استیل ۱۰۱ متری ۲ اینچ ۱۰ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO-ST16/7-75 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه استنلس استیل

51,390,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای ۸۱ متری ۱/۴_۱ اینچ ۳ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO10/5-22 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه نوریل

21,200,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای استیل ۷۰ متری ۲ اینچ ۷/۵ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO-ST20/5-55 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه استنلس استیل

31,200,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای استیل ۹۰ متری ۲ اینچ ۷/۵ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO-ST16/6-55 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه استنلس استیل

41,300,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای استیل ۱۷۱ متری ۲ اینچ ۱۵ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO-ST16/12-11 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه استنلس استیل

65,400,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای استیل ۶۱ متری ۲ اینچ ۴ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO-ST12/5-30 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه استنلس استیل

29,170,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای استیل ۵۸ متری ۲ اینچ ۵/۵ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO-ST16/4-40 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه استنلس استیل

33,450,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای استیل ۹۸ متری ۲ اینچ ۱۰ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO-ST20/7-75 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه استنلس استیل

42,690,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای استیل ۱۳۹ متری ۲ اینچ ۱۰ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO-ST12/11-75 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه استنلس استیل

53,990,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای استیل ۱۱۵ متری ۲ اینچ ۱۰ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO-ST16/8-75 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه استنلس استیل

52,770,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای استیل ۷۲ متری ۲ اینچ ۷/۵ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO-ST16/5-55 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه استنلس استیل

39,940,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای استیل ۵۰ متری ۲ اینچ ۴ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO-ST12/4-30 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه استنلس استیل

28,100,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای استیل ۱۱۲ متری ۲ اینچ ۷/۵ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO-ST12/9-55 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه استنلس استیل

43,100,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای استیل ۸۸ متری ۲ اینچ ۷/۵ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO-ST12/7-55 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه استنلس استیل

40,850,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای ۶۸ متری ۱ اینچ ۱/۵ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO4/6-11 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه نوریل

15,000,000 تومان

پمپ عمودی طبقاتی ترکیه ای ۹۰ متری ۱ اینچ ۲ اسب سه فاز اتنا ETNA مدل KO4/8-15 | الکتروپمپ آب ایستاده پروانه نوریل

17,500,000 تومان

arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon